Szigetközi Üzemelési Bizottság

A Szigetköz önálló vízgazdálkodási és árvízi kockázatkezelés-tervezési alegységet képez. Szinte egyedülálló módon a Duna jobb parti hullámtéri és a mentett oldali vízgazdálkodási viszonyait egy „multidiszciplináris”, minden érintett gazdálkodó és társadalmi szereplő felet tömörítő szervezet, a Szigetközi Üzemelési Bizottság (SZÜB) irányítja. A résztvevő érdekeltek tárgyalásos úton jutnak konszenzusra, mely fórum kiinduló pontja és mintája lehet hasonló regionális együttműködéseknek.

Működési területe: A szigetközi vízpótló rendszerrel érintett terület, a Duna Rajka-Vének közötti szakasza, a Duna jobb oldali hullámtéri mellékágrendszere, a mentett oldali vízpótló rendszer és a Mosoni–Duna, illetve ezek hatásterületei

A Bizottság a tevékenységét a „Szervezeti és Működési Szabályzat” alapján látja el.

A Szigetközi Hullámtéri Vízpótló Rendszer (HTVP) üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő igények érdekeltek – érintettek közötti egyeztetésének helyi szinten célszerű történnie - összhangban az Európai Unió Víz Keretirányelvének szellemiségével. Az üzemeltetés felügyeletét ezért a Szigetközi Üzemelési Bizottság végzi. Tagjai az üzemeltetőből, az önkormányzatok képviseletében a szigetközi térségfejlesztési társaságok, valamint  az érintett szakhatóságok delegáltjaiból, továbbá a nagyobb, érintett gazdasági társasági vagy magántulajdonosok képviselőiből állnak.

A Bizottsági ülést az ÉDUVIZIG vezetője, mint a Bizottság elnöke hívja össze a napirend és az ehhez szükséges írásos előterjesztések előzetes kiküldésével. Az ÉDUVIZIG látja el a titkári funkciókat is, és a rendkívüli eseményekről tájékoztatja a tagokat. Az üzemelési bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít, az üzemelést és a fenntartást érintő döntéseiről határozatot hoz. Az üzemelési bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ezen az ülésen ismertetik az előző év üzemelési tapasztalatait és az ezzel kapcsolatban felmerült változtatási igényeket, melyeket az érintettek küldenek be a Bizottságnak. Az üzemeltető a felmerült igények kielégítésére javaslatot tesz, melyet megvitatnak a további módosításokkal együtt. Az  egyöntetűen támogatott módosításokról  határozat születik. A továbbiakban a határozatok az üzemelési szabályzat részét képezik. Ennek megfelelően a vízmegosztás pontosítását is minden évben az üzemelési bizottság ellenőrzi és határozatával szükség szerint módosítja, amennyiben azok nem változtatják meg olyan mértékben az üzemelési engedélyt, ami új engedélyezési eljárás lefolytatását tenné szükségessé. Az ülésről készült jegyzőkönyvet, valamint az írásban foglalt döntést 15 napon belül meg kell küldeni a tagoknak.

A Szigetközi Üzemelési Bizottság tagjai a bizottságot soron kívül is összehívathatják egy-egy rendkívüli igény kielégítésének megvitatására és elfogadtatására. Az ülés során beterjesztett módosítás egyöntetű támogatása esetén a bizottság határozatával a javasolt változtatás beépül az üzemelési utasításba ideiglenes vagy végleges jelleggel. A rendkívüli döntéshozatal történhet e-mail útján is.